Pravila nagradnog natječaja „Dan žena 2023.“

Pravila Nagradnog natječaja „Dan žena 2023.“ (u nastavku: Pravila)

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač nagradnog natječaja „Dan žena 2023.“ (u nastavku: Natječaj) je KTC d.d., N.Tesle 18, Križevci, MB 3953467 (u nastavku: Priređivač), u svrhu promidžbe svoje Facebook stranice i proizvoda na području Republike Hrvatske. Prihvaćanjem uvjeta i pravila Natječaja na Facebook stranici @ktc.grupa, smatra se da sudionik bezuvjetno i neopozivo prihvaća navedena pravila.

2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se održava na Facebook stranici @ktc.grupa, na web adresi www.facebook.com/ktc.grupa/, traje od objave nagradnog natječaja na dan 3.3.2023. pa do ponoći 7.3.2023.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Sudionik Natječaja može biti svaka punoljetna fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima otvoren profil na društvenoj mreži Facebook, koja je na Facebook profilu @ktc.grupa, na objavu na web adresi www.facebook.com/ktc.grupa/ odgovorila na nagradni zadatak i ispunila ostale uvjete iz ovih Pravila.
U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji.
Svaki sudionik svojim sudjelovanjem jamči da su podaci s kojima se prijavio za nagradni natječaj točni.

4. PRAVILA SUDJELOVANJA

Svaki korisnik koji želi sudjelovati u Natječaju treba na web adresi www.facebook.com/ktc.grupa/ u komentaru ispod objave 3.3.2023. napisati kojoj ženi iz svog života se dive i zašto.

Najbolja 3 komentara bira žiri koji čine predstavnici tvrtke KTC d.d. U izboru žirija sudjelovat će svi komentari na nagradnu objavu pristigli od objave nagradnog natječaja 3.3.2023. pa do kraja trajanja nagradnog natječaja 7.3.2023. u ponoć.

Odabir komentara provest će žiri od tri člana koji će voditi evidenciju dobitnika. Dobitnik će se birati po kriteriju najkreativnijeg komentara na postavljeni zadatak. Odabir mora biti jednoglasan. Stručni žiri će činjenice važne za odabir evidentirati u računalu.
Evidencija uključuje informacije o:
• Datumu, vremenu i mjestu postupka odabira
• Prisutnim članovima žirija
• Odabranom dobitniku
Zapisnik o stručnom odabiru potpisat će svi članovi žirija.
Rezultati odabira su konačni. Žalbe nisu moguće.
Svi odgovori koji zadovoljavaju uvjete nagradnog natječaja bit će uključeni u postupak odabira.

Priređivač Natječaja dobitnika će proglasiti objavom 8.3.2023. na svojoj službenoj Facebook stranici @ktc.grupa. Ime i prezime dobitnika bit će navedeno u javnoj objavi, što predstavlja uvjet sudjelovanja s kojim se sudionici moraju složiti prihvaćanjem ovih Pravila.

Nakon objave dobitnika, dobitnik nagrade se treba javiti putem direktne poruke na Facebook stranicu @ktc.grupa pri čemu treba poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona). Ako se dobitnik sam ne javi, Priređivač će ih kontaktirati putem direktne poruke na Facebooku. U odgovoru na tu poruku dobitnik treba dostaviti svoje osobne podatke u roku od 12 sati kako bi potvrdili preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija.

Nakon što dostavi osobne podatke, dobitnik će putem Facebook direktne poruke biti obaviješten i o načinu preuzimanja nagrade. Nagradu će dobitnik preuzeti u najbližem KTC centru. Priređivač nije dužan odgovoriti na zahtjeve sudionika koji nisu dali svoje osobne podatke ili ih nisu dali na vrijeme.

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu na vrijeme i na mjestu dogovorenom s Priređivačem, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost niti sudjeluje u eventualnim sporovima sudionika oko vlasništva nad nagradom. Bilo koji spor koji se odnosi na vlasništvo nad nagradom ne utječe na pravilo da Priređivač dodjeljuje nagradu osobi koja je poslala podatke putem Facebook direktne poruke na stranici @ktc.grupa ili bilo kojoj od njegovih zakonski ovlaštenih osoba.

5. NAGRADNI FOND I OBAVJEŠTAVANJE POBJEDNIKA

Priređivač Natječaja podijelit će 3 x orhideju u ukrasnoj tegli.

Osobni se podaci sudionika prikupljaju i obrađuju sukladno točki 8. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Priređivača prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Priređivača. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

6. AUTORSKA PRAVA

Sudionik jamči da je on jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljenom komentaru, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Sudionik jamči da s prijavljenim komentarom/fotografijom u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik osniva i prenosi na Priređivača neograničeno besplatno pravo iskorištavanja komentara/fotografije u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

7. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Priređivač će pregledati sve prijavljene komentare/fotografije te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalificira Sudionika ako:
• Sudionik prekrši Pravila;
• Sudionik ne odgovori na upit Priređivača u roku od 12 sati ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
• Je takav komentar već prijavljeni u Natječaj;
• Prijavljeni komentar se ne pridržava teme Natječaja;
• Prijavljeni komentar nije autorsko djelo Sudionika koji ju je poslao ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu ili potrebnim suglasnostima osoba, osobito maloljetnika za korištenje u roku od 24 sata na upit Priređivača;
• Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu komentara,
• Prijavljeni komentar/fotografija ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim Pravilima ili zakonom
Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se njegovi komentari objave u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te prenosi na Priređivača neograničeno besplatno pravo iskorištavanja komentara u bilo kojem obliku za internu upotrebu.

8. OSOBNI PODACI

Osobni podaci sudionika obrađuju se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalnim i EU propisima odnosnima na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima RH.

U svrhu sudjelovanja u Natječaju, sudionik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja tvrtki KTC d.d. sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona.

Navedeni osobni podaci su nužni podaci za sudjelovanje u Natječaju te su nužni za ispunjavanje pravnih obveza KTC d.d., u smislu izbora pobjednika i dodjele nagrade, sve sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeni osobni podaci upotrebljavat će se isključivo u svrhu sudjelovanja Natječaju te se neće koristiti u neke druge svrhe.

KTC d.d.osobne podatke sudionika neće dostavljati drugim primateljima. Javno će se objaviti ime i prezime pobjednika na Facebook stranici @ktc.grupa, na web adresi https://www.facebook.com/ktc.grupa/. Osobni podaci sudionika brisat će se najkasnije u roku 15 dana nakon završetka Natječaja.

Sudionici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od KTC d.d. te zahtijevati i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njih te imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka. Odgovorna osoba u KTC d.d za izvršavanje prava pojedinca je službenik za zaštitu osobnih podataka KTC d.d. kojeg sudionici mogu kontaktirati na e-mail: sluzbenik@ktc.hr, tel: 048/628-522, fax: 048/628-609.

U slučaju da sudionici smatraju da su njihovi osobni podaci nezakonito obrađeni, imaju pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionici mogu više informacija o obradi osobnih podataka dobiti na mrežnoj stranici www.ktc.hr, gdje se nalaze informacije za ispitanike (sukladno članu 13. Opće uredbe o zaštiti podataka).

9. PREKID NATJEČAJA

Priređivač zadržava pravo da prekine Natječaj u slučaju okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Priređivaču. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Priređivač zadržava pravo promjene Pravila o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici @ktc.grupa, na web adresi https://www.facebook.com/ktc.grupa/.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Facebook ni na koji način nije povezan s ovim nagradnim natječajem.